SINOPSIS PROGRAM SIJIL POLITEKNIK UNTUK LEPASAN SPM


 
KURSUS SIJIL BIDANG KEJURUTERAAN

 
 
S04 - SIJIL KEJURUTERAAN AWAM
 
SINOPSIS

Kursus ini bertujuan menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan dalam industri kejuruteraan awam. Pelajar akan mengikuti kuliah, menjalankan kerja amali  seperti kerja kayu, kerja paip, kerja bata, kerja luar ukur dan lukisan kejuruteraan. Kerja makmal pula akan meliputi kerja dalam bidang konkrit, struktur, hidraulik, geoteknik dan kejuruteraan jalanraya. Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan perisian komputer dan akan menjalani latihan industri selama enam bulan. Bidang utama kursus ini meliputi Bahan dan Binaan Kej. Awam, Lukisan Kejuruteraan, CADD, Teknologi Konkrit, Ukur Kejuruteraan, Mekanik Struktur, Aturcara Kontrak dan Ukur Binaan, Geoteknik, Hidraulik dan Kejuruteraan Jalanraya. Lulusan Sijil Kejuruteraan Awam boleh mendapatkan pekerjaan di industri kejuruteraan awam sebagai Juruteknik, Penyelia dan Kerani Tapak. Lulusan sijil ini juga boleh melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat lebih tinggi di Politeknik dan Universiti
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Kota Bharu , Politeknik Kuching, Politeknik Port Dickson, Politeknik Kota Kinabalu, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz  Shah, Politeknik Kota, Melaka, Politeknik Dungun, Politeknik Merlimau, Melaka, Politeknik Tanjong Malim, Politeknik Kulim, Politeknik Sabak Bernam
 
 
 
S05 - SIJIL KEJURUTERAAN PERKHIDMATAN BANGUNAN
 
SINOPSIS

Kursus ini melengkapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan dalam bidang Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan. Pelajar-pelajar dilatih untuk menjalankan tugas sebagai juruteknik di dalam sektor Perkhidmatan Bangunan. Ianya melibatkan satu pekerjaan yang memerlukan gabungan dengan para profesional untuk memastikan setiap bangunan dapat memenuhi keperluan keselesaan, menjamin keselamatan dan diselenggara dengan sempurna sesuai dengan kegunaan bangunan tersebut. Di antara mata pelajaran yang dipelajari ialah Matematik, Lukisan Bangunan, Lukisan Perkhidmatan Bangunan, Binaan dan Bahan, Asas Perkhidmatan Bangunan, Perkhidmatan Paip, Perkhidmatan Mekanikal dan Perkhidmatan Elektrik. Peluang kerjaya luas bagi lulusan sijil ini sebagai Juruteknik dalam kerja-kerja penyelenggaraan bangunan di sektor swasta ataupun sebagai Juruteknik Awam di jabatan-jabatan kerajaan, lulusan sijil ini juga boleh melanjutkan pelajaran mereka di peringkat Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan di Politeknik ataupun ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti.
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Kuching, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz  Shah, Politeknik Tanjong Malim
 
 
 
S06 - SIJIL TEKNOLOGI BERASASKAN KAYU
 
SINOPSIS

ini mendedahkan pelajar kepada asas industri perkayuan dalam aspek teori dan amali. Pelajar akan mengikuti kuliah, tugasan reka bentuk dan projek pembuatan, kerja makmal dan latihan industri. Program pengajian antara lain meliputi bidang pemprosesan kayu, pembuatan kayu, perhutanan, kemasiapan, pengeringan dan pengawetan, persijilan dan pemeringkatan kayu, dan pemesinan berasaskan pengawalan pengkomputeran (CNC). Di samping itu dititikberatkan juga kesedaran kepada para pelajar tentang pentingnya aktiviti perhutanan dengan alam sekitar. Peluang pekerjaan bagi lulusan kursus adalah luas kerana kandungan kursusnya dan lulusan berpeluang menceburi kerjaya dalam industri perkayuan, komposit kayu dan pembuatan perabot sebagai Juruteknik sama ada di sektor awam mahupun swasta.
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz  Shah
 
 
S07- SIJIL PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
 
SINOPSIS

Kursus ini bertujuan melatih pelajar memahami dan mendalami proses perancangan bandar dan wilayah di negara ini. Pelajar akan dilatih agar menguasai pelbagai kaedah perancangan dengan menggunakan alatan konvensional dan alatan terbantu komputer. Mata pelajaran yang diajar termasuk Grafik dan Kerja Perancangan, Rekabentuk Landskap, Teori Perancangan, Teknik Perancangan, Lukisan Kejuruteraan, Aplikasi Komputer, CADD, Ukur Kejuruteraan, Sistem Maklumat, GIS Asas, Sains Persekitaran dan Statistik Gunaan. Peluang pekerjaan boleh didapati di jabatan kerajaan seperti Majlis Perbandaran dan firma-firma perunding perancang sebagai Juruteknik Perancangan. Pelajar juga boleh menggunakan ‘platform’ ini untuk menyambung pelajaran ke peringkat sarjana muda di universiti.
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah


 
S08 - SIJIL SENI BINA

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan melatih pelajar memahami proses reka bentuk seni bina dan berupaya menyediakan kerja-kerja lukisan persembahan seni bina secara konvensional dan terbantu komputer. Mata pelajaran yang diajar termasuk Lukisan Seni Bina, Reka Bentuk Seni Bina, CADD, Bahan & Binaan, Perkhidmatan Bangunan dan Struktur Seni Bina. Peluang pekerjaan boleh didapati di jabatan-jabatan kerajaan dan firma-firma arkitek atau pembinaan sebagai Juruteknik Seni Bina, Pelukis Pelan dan Penyelia Tapak Binaan atau pelajar boleh menyambung pelajaran ke peringkat diploma atau ijazah di politeknik dan universiti.
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Port Dickson , Politeknik Sabak Bernam


 
S09 - SIJIL UKUR BAHAN

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan melatih pelajar menyediakan maklumat anggaran kos dan nasihat kewangan dalam projek-projek pembinaan. Pelajar juga dilatih untuk membantu Juru Ukur Bahan dalam ukur kerja bangunan. Di antara mata pelajaran yang diajar termasuk Bahan dan Binaan, Lukisan Bangunan, Perkhidmatan Bangunan, Ukur Kerja Bangunan dan Teknologi Pembinaan. Peluang pekerjaan adalah di jabatan-jabatan kerajaan, pejabat-pejabat Juruukur Bahan, firma-firma pembinaan dan agensi pembangunan sebagai Juruteknik atau pembantu kepada Juruukur Bahan atau pelajar boleh menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Kota Bharu , Politeknik Kota Kinabalu , Politeknik Tanjong Malim


 
S10 - SIJIL UKUR TANAH

SINOPSIS

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ukur tanah khususnya teknik-teknik pengumpulan, pemprosesan dan persembahan maklumat kedudukan dan bentuk topografi bumi. Pelajar perlu menghadiri kuliah, tutorial dan melakukan kerja-kerja praktikal di lapangan dan di dalam makmal. Pelajar juga mesti menamatkan latihan industri selama enam bulan. Program pengajian meliputi modul teras iaitu Ukur Kejuruteraan, Ukur Kadaster, Lukisan Pelan, Hitungan, Kartografi, Astronomi dan Undang-Undang & Peraturan Tanah di samping modul elektif seperti Fotogrametri, Ukur Hidrografi, Automasi Ukur dan Ukur GPS. Peluang pekerjaan adalah luas di mana lulusan dapat ditempatkan di firma-firma ukur dan firma-firma pembinaan swasta atau di jabatan-jabatan kerajaan sebagai Juruteknik Ukur. Lulusan juga berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di politeknik atau universiti.
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Kuching, Politeknik Kulim


 
S18 - SIJIL KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PETROLEUM)

SINOPSIS


Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik yang diperlukan dalam industri petroleum. Ia meliputi penjanaan, penghantaran & pengagihan elektrik dan pengenalan kepada mesin elektrik. Pelajar akan mengikuti kuliah, melaksanakan tugasan, membuat kerja projek, melaksanakan kerja-kerja amali dan menjalani latihan di industri. Antara kandungan kursus ini terdiri dari modul Teknologi Elektrik, Sistem Elektronik, Amali Kejuruteraan, Rekabentuk Terbantu Komputer, Kelengkapan Mekanik dan Mesin Elektrik. Kursus ini juga menawarkan modul-modul elektif sebagai pilihan kepada pelajar. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus ini berpeluang menceburi bidang pekerjaan sebagai Juruteknik di loji-logi pemprosesan petroleum, gas, petrokimia dan dalam industri elektronik. Lulusan ini juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Kuching


 
S22 - SIJIL KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PETROLEUM) 

SINOPSIS

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang elektrik dan elektronik yang diperlukan dalam industri petroleum. Ia meliputi prinsip instrumentasi dan pengawalan dalam industri petroleum. Pelajar akan mengikuti kuliah, melaksanakan tugasan, membuat kerja projek, melaksanakan kerja-kerja amali dan menjalani latihan di industri. Antara kandungan kursus ini terdiri dari modul Teknologi Elektrik, Sistem Elektronik, Amali Kejuruteraan, Rekabentuk Terbantu Komputer dan Sistem Kawalan. Kursus ini juga menawarkan modul-modul elektif sebagai pilihan kepada pelajar. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus ini berpeluang menceburi bidang pekerjaan sebagai Juruteknik di loji-loji pemprosesan petroleum, gas, petrokimia dan dalam bidang elektronik. Lulusan ini juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik.

 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Kuching


 
S25 - SIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT 

SINOPSIS

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Pelajar akan mengikuti kuliah, melaksanakan tugasan, membuat kerja projek, melaksanakan kerja-kerja amali dan menjalani latihan di industri. Kursus ini menawarkan modul-modul pengkhususan dalam bidang teknologi maklumat seperti Asas Pengaturcaraan, Perisian Aplikasi, Komputer dalam Teknologi Maklumat, Sistem Digit dan Mikropemproses, Pengaturcaraan Visual Basic, Pengurusan Rekod, Sistem Pengoperasian, Komunikasi Data dan Sistem Telekomunikasi, Algorithma dan Struktur Data, Pengaturcaraan C++, Multimedia, Projek dan Sistem Pangkalan Data. Modul-modul elektif seperti Matematik Kejuruteraan 3, Asas Perniagaan, Akitektur dan Organisasi Komputer, Sistem Maklumat, Pengurusan Perniagaan, Pengurusan Projek, Pengurusan Perisian dan Rekabentuk Rangkaian Kampus juga ditawarkan sebagai pilihan kepada pelajar. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus ini berpeluang untuk menceburi bidang pekerjaan sebagai Juruteknik dalam bidang teknologi maklumat. Lulusan kursus ini juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang teknologi maklumat.
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Kuching, Politeknik Johor Baru, Politeknik Seberang Perai, Politeknik Kota, Kuala Terengganu, Politeknik Dungun , Politeknik Sabak Bernam, Politeknik Perlis, Politeknik Muadzam Shah
 

 
S26 - SIJIL KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
 
SINOPSIS


Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Pelajar akan mengikuti kuliah, melaksanakan tugasan, membuat kerja projek, melaksanakan kerja-kerja amali dan menjalani latihan di industri. Kandungan kursus ini terdiri dari modul Teknologi Elektrik, Sistem Elektronik, Baikpulih Alatan Elektronik dan Rekabentuk Terbantu Komputer. Kursus ini juga menawarkan modul-modul elektif sebagai pilihan kepada pelajar. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus ini berpeluang untuk menceburi bidang pekerjaan sebagai Juruteknik sama ada dalam bidang elektrik atau elektronik. Lulusan ini juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Kota Bharu , Politeknik Kuching, Politeknik Port Dickson, Politeknik Kota Kinabalu, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz  Shah, Politeknik Johor Baru, Politeknik Seberang Perai, Politeknik Kota, Melaka, Politeknik Kota, Kuala Terengganu, Politeknik Dungun, Politeknik Merlimau, Melaka, Politeknik Tanjong Malim, Politeknik Kulim, Politeknik Sabak Bernam, Politeknik Perlis
 
 
 
S30 - SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL
 
SINOPSIS


Kursus ini mendedahkan pelajar kepada asas kejuruteraan mekanikal dalam aspek teori dan amali. Pelajar akan mengikuti kuliah, tugasan rekabentuk, projek pembuatan, kerja makmal dan latihan industri. Program pengajian antara lain meliputi bidang Kaji Logam, Sains Bahan, Amalan Bengkel Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik. Peluang pekerjaan adalah luas kerana kandungan kursus dan lulusan berpeluang menceburi kerjaya dalam industri kejuruteraan dan pembuatan.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Kota Bharu , Politeknik Kuching, Politeknik Port Dickson, Politeknik Kota Kinabalu, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz  Shah, Politeknik Johor Baru, Politeknik Seberang Perai, Politeknik Kota, Melaka, Politeknik Dungun, Politeknik Merlimau, Melaka, Politeknik Tanjong Malim, Politeknik Kulim, Politeknik Perlis
 
 
 
S31 - SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) 
 
SINOPSIS


Kursus ini meliputi bidang pengetahuan dan kemahiran yang luas yang diamalkan dalam industri automotif terutama aspek kejuruteraan automotif dan penyenggaraan. Mata pelajaran pengkhususan yang dipelajari termasuk Teknologi Automotif, Amalan Bengkel Automotif, Kajidaya Kenderaan Bermotor, Enjin Pembakaran Dalam dan Hidraulik Mobil di samping beberapa mata pelajaran teras dan elektif. Lulusan berpeluang menceburi pekerjaan dalam pelbagai industri automotif dan perkhidmatan berkaitan automotif.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Kota Bharu , Politeknik Kuching, Politeknik Port Dickson, Politeknik Dungun, Politeknik Tanjong Malim, Politeknik Muadzam Shah


 
S34 - SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKBEKUAN)

SINOPSIS


Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada asas kejuruteraan mekanikal dengan pengkhususan penyamanan udara dan penyejukbekuan. Mata pelajaran yang dipelajari termasuk Teknologi Penyaman Udara dan Penyejukan, Amalan Bengkel Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan, Sistem Kawalan dan Rekabentuk Sistem Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan dan beberapa mata pelajaran teras dan elektif. Lulusan berpeluang menceburi pekerjaan dalam pelbagai industri kejuruteraan dan perkhidmatan berkaitan dengan penyejukbekuan atau penyamanan udara.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Kuching


 
S35 - SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PERTANIAN)

SINOPSIS

Tujuan kursus ini ialah untuk melahirkan juruteknik-juruteknik separa mahir di dalam sektor pertanian serta memahami asas kejuruteraan dan berkemampuan untuk mempraktikkannya. Mata pelajaran yang dipelajari termasuk Kejuruteraan Pertanian, Kejuruteraan Jentera Pertanian, Pertanian Tropika, Traktor dan Unit Kuasa, Kejuruteraan Pemprosesan dan Mekanik Kejuruteraan.
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Kota Bharu


 
S36 - SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PETROLEUM)

SINOPSIS


Kursus ini direkabentuk untuk menyediakan Juruteknik dengan pengetahuan pengkhususan dan kemahiran untuk industri petroleum. Mata pelajaran yang dipelajari termasuk Asas Petroleum dan Proses, Keselamatan Industri, Asas Kimia Industri, Kelengkapan Statik dan Kelengkapan Berputar di samping beberapa mata pelajaran teras. Selain daripada industri petroleum, lulusan berpeluang menceburi pekerjaan di dalam industri kejuruteraan dan pembuatan.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Kuching
 

 
S42 - SIJIL KEJURUTERAAN KIMIA DAN PROSES
 
SINOPSIS

Kursus ini direkabentuk untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar tentang pelbagai teknologi pemprosesan yang terdapat dalam industri petrokimia. Modul yang dipelajari termasuk Kimia Kejuruteraan, Teknologi Proses, Kelengkapan Statik, Kelengkapan Berputar, Operasi Unit, Utiliti Loji, Keselamatan Industri dan Kawalan Pencemaran, Instrumentasi dan Kawalan Proses dan Imbangan Jisim dan Tenaga di samping beberapa modul teras yang perlu diambil oleh pelajar. Prospek kerjaya lulusan sebagai Juruteknik proses adalah cerah terutama dengan perkembangan pesat Koridor Petrokimia di Pantai Timur Semenanjung Malaysia.
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Kuching
 
 
 
S70 - SIJIL REKA BENTUK GRAFIK
 
SINOPSIS


Pelajar bagi kursus ini dilengkapkan dengan teori dan amali reka bentuk grafik yang memberi penekanan kepada kemahiran melukis dan kefahaman asas reka bentuk. Pelajar akan mengikuti latihan kerja di bengkel dan makmal, tugasan merekabentuk, lawatan sambil belajar, tutorial dan latihan di industri. Pelajar akan diajar modul-modul seperti Ilustrasi, Pengiklanan, Penerbitan Desktop, Identiti Korporat dan Fotografi. Setelah menamatkan kursus, para lulusan berpeluang menceburi kerjaya di bidang yang berkaitan dengan reka bentuk grafik.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Johor Baru, Politeknik Muadzam Shah
 
 
 
S71 - SIJIL REKA BENTUK INDUSTRI
 
SINOPSIS


Pelajar bagi kursus ini dilengkapkan dengan teori dan amali reka bentuk industri yang memberi penekanan kepada kemahiran melukis dan kefahaman asas reka bentuk. Pelajar akan mengikuti latihan kerja di bengkel dan makmal, tugasan merekabentuk, tutorial dan latihan di industri. Pelajar akan diajar modul-modul seperti Reka Bentuk dan Surihan Bantuan Komputer, Lukisan Kejuruteraan dan Rekabentuk Industri. Setelah menamatkan kursus, para lulusan berpeluang menceburi kerjaya di bidang yang berkaitan dengan reka bentuk industri
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Johor Baru
 
 
 
S90 - SIJIL TEKNOLOGI MAKANAN
 
SINOPSIS


Kursus ini mendedahkan pelajar kepada asas teknologi makanan dalam aspek teori dan amali. Pelajar akan mengikuti kuliah, kerja makmal serta melaksanakan tugasan, projek penyelidikan dan latihan di industri. Program pengajian meliputi pelbagai aspek sains dan teknologi makanan, di antaranya aspek kimia, mikrobiologi, teknologi pemprosesan dan kawalan mutu. Setelah menamatkan pengajian, pelajar boleh menceburi kerjaya sebagai Juruteknik atau Pembantu Kawalan mutu dalam industri makanan dan industri oleokimia atau melanjutkan pengajian di peringkat diploma.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
 


KURSUS SIJIL BIDANG PERDAGANGAN

 
 
S54 - SIJIL PEMPROSESAN DATA
 
SINOPSIS

Kursus empat semester ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar tentang pemprosesan data perniagaan menggunakan komputer. Pelajar perlu mengikuti modul seperti Aplikasi Komputer, Asas Perakaunan, Prinsip Ekonomi, Aplikasi Pangkalan Data, Kemahiran Generik, Keusahawanan, Kaedah Kuantitatif, Pengenalan Pengaturcaraan, Pengkomputeran, Teknologi Maklumat Perniagaan, Pengaturcaraan Berorientasikan Objek, Komunikasi Data, Pembangunan Laman Web, Sistem Maklumat dan Pemprosesan Data, dan Pengurusan Pangkalan Data. Semua pelajar diwajibkan menjalani latihan di industri selama 6 bulan dalam semester tiga bagi memperolehi pengalaman kerja dalam persekitaran perniagaan yang sebenar
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Seberang Perai, Politeknik Sabak Bernam, Politeknik Perlis, Politeknik Muadzam Shah
 
 
 
S55 - SIJIL PENGAJIAN PERNIAGAAN
 
SINOPSIS


Kursus ini dibentuk bertujuan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan asas perakaunan, ekonomi, statistik, pemasaran, pengurusan dan komputer. Pelajar juga diperkenalkan kepada aspek persekitaran perdagangan dan organisasi. Semua pelajar diwajibkan menjalani latihan di industri selama 6 bulan dalam semester tiga bagi membolehkan mereka memperolehi pengalaman pekerjaan di sektor perdagangan.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Kota Bharu , Politeknik Kota Kinabalu, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz  Shah, Politeknik Seberang Perai, Politeknik Kota, Melaka, Politeknik Merlimau, Melaka, Politeknik Tanjong Malim, Politeknik Kulim, Politeknik Perlis, Politeknik Muadzam Shah
 
 
 
S56 - SIJIL PENYIMPANAN KIRA
 
SINOPSIS

Program Penyimpanan Kira direkabentuk untuk memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran asas dalam simpan kira. Pelajar diperkenalkan kepada konsep asas dalam simpan kira, perakaunan, ekonomi, statistik, komputer perniagaan dan undang-undang komersan. Semua pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama 6 bulan dalam semester tiga bagi memperolehi pengalaman dalam simpan kira. Selepas menamatkan program ini, pelajar berkemahiran untuk bekerja dalam pelbagai bidang perdagangan.
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Kota Bharu , Politeknik Kuching, Politeknik Kota Kinabalu, Politeknik Seberang Perai, Politeknik Kota Melaka, Politeknik Muadzam Shah
 


KURSUS SIJIL BIDANG HOSPITALITI DAN FESYEN


 
S65 - SIJIL PENGURUSAN HOTEL DAN KATERING

SINOPSIS

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada asas pengurusan Hotel dan Katering dalam aspek teori dan amali. Pelajar akan mengikuti kuliah, tugasan bertulis, projek penulisan dan katering, kerja makmal, dapur, restoran, bilik dobi dan sistem penempahan berkomputer (CRS) dan latihan industri. Pelajar akan digalakkan mengikut program bekerja sambil belajar yang dikendalikan oleh politeknik atau sektor swasta. Program pengajian antara lain meliputi pengetahuan dan kemahiran di bahagian operasi seperti kaunter perkhidmatan, pengemasan, dapur dan katering. Sementara itu, mata pelajaran sokongan seperti Komunikasi Interpersonal, Perakauanan, Pemasaran, Promosi, Kemahiran Penggunaan Komputer dan Pendidikan Kerohanian akan juga ditekankan. Peluang pekerjaan adalah luas kerana kandungan kursus dan lulusan berpeluang menceburi kerjaya dalam industri perhotelan dan perkhidmatan makanan.
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Johor Baru, Politeknik Sabak Bernam, Politeknik Perlis
 
 
 
S66 - SIJIL PENGURUSAN PELANCONGAN
 
SINOPSIS

Skop kursus ini merangkumi bahagian yang penting dalam disiplin pelancongan seperti pengetahuan asas industri pelancongan, pengurusan, perakaunan, pemasaran dan keusahawanan. Program ini juga menawarkan latihan berdasarkan keperluan semasa dalam industri pelancongan seperti Pelancongan Rekreasi, Tempahan dan Tiketan, Pengurusan Mesyuarat, Program Intensif, Persidangan dan Acara (MICE), Komunikasi, Teknik Pemandu Pelancong dan Pengurusan Agensi Pelancongan. Pembinaan kemahiran dalam bidang pemasaran, perakaunan dan keusahawanan turut dimuatkan. Subjek seperti Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral pula diterapkan untuk memberikan pendidikan bersepadu dan seimbang kepada pelajar. Beberapa mata pelajaran elektif turut ditawarkan. Peluang pekerjaan bagi graduan kursus ini tidak terhad kepada agensi pengembaraan dan pelancongan sahaja, bahkan mereka berpeluang berkhidmat di pusat taman dan rekreasi, muzium, taman tema, organisasi pelancongan swasta, syarikat penerbangan dan juga di jabatan kerajaan.
 
KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz  Shah, Politeknik Johor Baru, Politeknik Sabak Bernam, Politeknik Perlis, Politeknik Muadzam Shah
 
 
 
S67 - SIJIL REKAAN FESYEN DAN PAKAIAN
 
SINOPSIS


Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang khusus kepada pelajar berkaitan dengan aktiviti menghasilkan pakaian yang berkualiti dan diterima pakai oleh pasaran tempatan dan antarabangsa. Pelajar akan mengikuti kuliah, studio rekaan fesyen, bengkel jahitan, tugasan, projek dan latihan industri. Subjek yang ditawarkan termasuklah senireka fesyen, teknologi membuat pakaian, peragaan apparel, kajian fabrik dan senireka tekstil. Peluang kerjaya bagi lulusan kursus ini adalah seperti Penolong Pemotong Pola, Penolong Pereka Fesyen, Penolong Pemborong Fesyen, Penolong Artis Peragaan Apparel ataupun menceburi bidang keusahawanan yang berkaitan dengan perniagaan fesyen dan pakaian.
 

KURSUS INI DITAWARKAN DI POLITEKNIK BERIKUT
Politeknik Johor Baru